Verkiezingsprogramma aangeboden

verkiezingsprogramma_aangeboden_1maandag 26 februari 2018 19:00

Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Alblasserdam is officieel aangeboden aan lijsttrekker Teus Stam. Dit gebeurde door secretaris Hilde Groen.

De locatie was bij de molens van Kinderdijk, waar Teus ook vrijwillig molenaar is op de vierde molen van de Overwaard. Aangezien Teus ook weeramateur is, was het zeker geen verrassing dat dit moment bij mooi weer plaats kon vinden.

De titel van het verkiezingsprogramma is : “Alblasserdammers stemmen voor hun dorp vanuit hun hart”

De ChristenUnie laat zich in haar politieke handelen leiden door de Bijbel en zij gelooft dat dit boek, het Woord van God, richtlijnen geeft voor het publieke leven.  

De concrete vertaling daarvan is niet altijd eenvoudig, maar wij geloven dat de Bijbelse principes goed zijn voor de hele samenleving. In deze tijd van consumentisme en individualisme willen we gestalte geven aan een politiek die mens en schepping centraal stelt. We willen als goede rentmeesters duurzaam omgaan met Gods schepping. Daarnaast is volgens ons de zondag een dag waarop de economie niet het belangrijkste is, maar waarop de samenleving tot rust kan komen.

Waar gaan wij voor?  

1. Bereikbaarheid  

Burgers en ondernemers betrekken bij (her)inrichting. Nieuwe openbare en persoonlijke mobiliteitsvormen binnen het dorp, ook t.b.v. de luchtkwaliteit. Onderzoek doen naar derde ontsluiting. Het centrum een sfeervolle plaats van ontmoeting laten zijn.  

2. Werkgelegenheid  

Het aantrekken van duurzame werkgelegenheid en meer overleg stimuleren/faciliteren tussen lokale ondernemers, omliggende gemeenten en de provincie Zuid-Holland.  

3. Veiligheid  

We willen inwoners per wijk betrekken bij het opstellen en uitvoeren van het veiligheidsplan (bijvoorbeeld: burgernet, WhatsApp Buurtpreventie). Vandalisme en drank- en drugsgebruik moeten actief worden tegengaan en er moet streng worden opgetreden bij overlast.

4. Jongeren  

Er moet voldoende (speel)ruimte voor kinderen en jongeren zijn in de wijken. De opleidingen moeten zo veel mogelijk aansluiten op de arbeidsmarkt in onze regio.  

5. Ouderen  

Aandacht voor ouderen op het gebied van onder andere (mantel)zorg, mobiliteit en eenzaamheid.  

6. Overheid  

De ChristenUnie wil open, herkenbaar en betrokken aanwezig zijn in Alblasserdam. Schaalvergroting willen we alleen binnen de Drechtsteden op basis van inhoud, kwaliteit, draagvlak, herkenbaarheid.  

7. Duurzaamheid

Initiatieven m.b.t. groene energievoorzieningen en afvalscheiding moeten gestimuleerd en beloond worden. Zoveel mogelijk de verkeersintensiteit terugdringen. Werken aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en ook binnen het dorp autogebruik ontmoedigen.  

8. Zorg

De uitvoering van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) moet prioriteit hebben en armoede in ons dorp moet worden teruggedrongen. Bewoners, maatschappelijke organisaties, kerkgenootschappen en de gemeente moeten hun krachten hiervoor bundelen!  

« Terug