Programma 2006-2010

Klik hier om het document te downloaden               

 

Samenleven in Alblasserdam

 

Voor U

 

Voor jou

 

 

Voor elkaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKIEZINGSPROGRAMMA

 

2006-2010

 

 

 

 

 

 

INHOUD

 

 

 

Voor elkaar                                                           3

1. Samenwerking tussen burgers en overheid              4

2. Samen leven                                                      4

3. Samen zorgen                                                    5

4. Samen leven, ook met de natuur                           6

5. Samen met levensovertuigingen                            6

6. Economie, samen winnen                                     6

7. Samenwerking                                                    7


 

 

 

 

  Voor elkaar

 

 

ChristenUnie Alblasserdam ziet voor Alblasserdam – damdorp aan het water, nabij de stad – kansen en mogelijkheden. Na een financieel risicovolle en bestuurlijk hectische periode is het tijd om verder te gaan met Alblasserdam. Voor een solide samenleving is blijvend aandacht nodig voor wegen, bedrijven, verenigingen én mensen. Zonder samenwerking in de regio kan Alblasserdam niet het damdorp zijn dat we graag zouden willen. De ChristenUnie wil hier met uw steun pal voor staan.

 

Om Alblasserdam in de toekomst een damdorp te laten zijn waar het prettig wonen, werken en recreëren is, moet voor elkaar opgekomen worden. De ChristenUnie stelt de relaties tussen mensen en groepen van mensen centraal. Veel burgers zijn actief in verenigingen, wijken, kerken en noem maar op. Waar nodig moet dit verder versterkt worden. Juist door samen actief te zijn en door samen verantwoordelijkheid te nemen vormen we een samenleving.

 

 

Naast de sociale samenhang is er blijvend aandacht nodig voor de fysieke infrastructuur, zoals wegen en gebouwen, en de natuur. Uw eigen leefomgeving die schoon, heel en veilig is, nodigt uit om zorgzaam voor te zijn. Door voortdurend bewust te zijn van de natuurlijke omgeving wordt duurzaam handelen gewoon.

 

 

De bestuurskrachtmeting heeft laten zien dat in Alblasserdam aandacht nodig is voor eenheid van bestuur en samenhangend beleid. De ChristenUnie houdt het college van burgemeester en wethouders hier aan. Ook vanaf 7 maart wil de ChristenUnie Alblasserdam met uw steun haar christelijke sociale doelen in de gemeenteraad realiseren.

 

 

Wij geloven dat de bijbel – het woord van God – richting geeft aan heel het leven en dat christelijk sociaal bestuur goed is voor de samenleving: zorg voor elkaar en zorg voor de schepping. Samenleven is respect hebben voor elkaar en verantwoordelijkheid nemen voor je omgeving.

 

 

 

Januari 2006,

 

ChristenUnie Alblasserdam
  1. Samenwerking tussen burgers en overheid

 

Met elkaar moeten we zorgdragen voor en werken aan de sámenleving. Bij voorkeur zal de gemeente alleen de noodzakelijke randvoorwaarden stellen, maar soms zal de gemeente het initiatief moeten nemen en/of actief moeten meehelpen. In alle gevallen zal de overheid zich dienstbaar moeten opstellen. Dit kan helpen om de kloof tussen burger en politiek te verminderen.

 

 

Speerpunten zijn:

 

·          Klantgerichte (digitale) dienstverlening en een snelle en adequate afhandeling van vragen en/of klachten.

 

·          Het betrekken van jongeren, ouderen en andere doelgroepen bij de politiek door regelmatige adviesvragen (zoals via de Gehandicaptenadviesraad en Seniorenraad), panels, speciale raads(commissie)vergaderingen, jeugdgemeenteraad, etc.

 

·          Een gemeenteraad die naast kaderstelling, zich meer richt op haar controlerende taak.

 

·          Een college van B&W met een brede steun in de raad dat staat voor eenheid in bestuur.

 

·          Het vergroten van veiligheid(-sgevoelens). Denk bijvoorbeeld aan het aanpakken van overlast, verkeersveiligheid (zie de Dijkvisie en de Vondellaan/Rembrandtlaan als 30 km-weg) en het handhaven van milieuregels.

 

·          Er is meer capaciteit nodig om de handhaving van regels geloofwaardig te houden.

 

·          Regionale samenwerking om een nieuwe eenvoudige brandweerkazerne te realiseren.

 

·          Een concreet plan voor de realisatie van een noodzakelijke calamiteitenroute.

 

·          Een sobere overheid, met aandacht voor duurzaamheid en kwaliteit.

 

·          ‘Vandaag gebeld, morgen hersteld’ past bij ‘schoon, heel en veilig’

 

·          Kostendekkende heffingen en een gemeentelijk belastingenniveau met een stijging van ten hoogste een inflatiecorrectie.

 

 

 

  2. Samen leven

 

 

In de samenleving die wij voor ogen hebben, is er aandacht voor samenhang, voor gedeelde normen en waarden, voor wat ons bindt en voor die zaken waarin mensen elkaar gewoon nodig hebben. Bij sociale samenhang, de overdracht van normen en waarden en het investeren in onderlinge verantwoordelijkheid en relaties spelen opvoeding en onderwijs een grote rol.

 

 

Speerpunten zijn:

 

·          Als bewoners de wijk ‘van henzelf’ beschouwen, gedragen zij zich  meer sociaal en solidair. Wij staan voor het ondersteunen van buurt- en bewonersinitiatieven.

 

·          Er is blijvend aandacht nodig voor geschikte schoollocaties waar kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

 

·          Een brede school (inclusief de directe omgeving) is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, school, ouders en andere (welzijns)organisaties.

 

·          Alle mensen moeten kunnen meedoen. Sport- en vrijwilligersorganisaties zijn van belang voor een samenleving. Voor iedereen en alle groepen zijn goede en bereikbare voorzieningen van belang om te participeren in het leven van alledag en zo (nieuwe) relaties aan te gaan en te onderhouden. Of dit nu is op een sportterrein, in de Nieuwe Wipmolen, de bibliotheek, het zwembad of elders.

 

·          De ontwikkeling van de locatie LTS/ Esdoornlaan laat te lang op zich wachten. Er is duidelijkheid nodig over wie wat gaat doen op deze locatie. Particulier initiatief voor realisatie van sportaccommodaties op deze locatie lijkt noodzakelijk om deze voorzieningen te behouden.

 

·          Wij staan voor gevarieerd en duurzaam bouwen. Er moeten voldoende woningen zijn voor jongeren en ouderen. Voor ouderen vooral levensloopbestendig en voor jongeren betaalbaar.

 

·          De grootste prop wat betreft de doorstroming in woningen is er uit, een toekomstige prop rondom ouderenhuisvesting is er nog steeds. Met name in het centrum zijn er mogelijkheden om woninggebieden te herstructureren.

 

·          In de buitenruimte moeten er ruime speel- en verblijfplaatsen zijn voor jong en oud.

 

·          Duurzame grond-, weg- en waterbouw. Handhaven van minimaal het huidige kwaliteitsniveau van wegen.

 

·          We willen niet dat buiten de zogenaamde rode contouren wordt gebouwd. Verrommeling van het buitengebied moet voorkomen en bestreden worden.

 

 

 

  3. Samen zorgen

 

 

Het is goed als een overheid de verantwoordelijkheid wil laten waar deze hoort. Zij moet niet alleen afslankend en duidelijk zijn, maar tegelijk – vooral voor de zwakkeren – dienstbaar en zorgzaam.

 

 

Speerpunten zijn:

 

·          De gemeente krijgt een steeds grotere rol rondom werk, zorg en welzijn. Zij moet hierbij samenwerken met hen die weten wat nodig is. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Werk en Bijstand (WWB) moeten aansluiten op de Alblasserdamse situatie. Zorg voor de vele vrijwilligers en mantelzorgers is pure noodzaak.

 

·          In samenwerking met maatschappelijke organisaties en kerken wordt ‘stille armoede’ getraceerd. Onder andere door huisbezoeken. Bijzondere aandacht voor schuldpreventie, schuldhulpverlening en gerichte voorlichting over (voorkomen van) schulden bij jongeren.

 

·          Steeds sterker geven jeugdwerk en politie aan dat er extra aandacht nodig is voor jeugdbeleid. Het belang van goed (ambulant) jongerenwerk staat niet ter discussie. Het bieden van fysieke ruimte aan jongeren zal vooral gezocht moeten worden bij (sport-)verenigingen en waar mogelijk bij kerken.

 

·          Realisatie van een medisch centrum, medewerking verlenen aan derden die zo’n centrum willen ontwikkelen en exploiteren.

 

·          Uitbreiding van de algemene begraafplaats op de huidige locatie heeft onze voorkeur als dit goed in de wijk kan worden ingepast. Begraven moet betaalbaar blijven. De aula dient snel verbeterd te worden, waarbij exploitatie door derden een oplossing biedt.

 

 

 

  4. Samen leven met de natuur

 

 

De ChristenUnie gelooft dat de mens de schepping van de Schepper heeft ontvangen, om die te bebouwen én te bewaren.

 

 

Speerpunten zijn:

 

·          De gemeente kan via haar inkoopbeleid het goede voorbeeld geven en kiezen voor duurzame goederen.

 

·          Daar waar mogelijk dient de groenstructuur versterkt te worden, ook buiten de rode contouren.

 

·          Het gebrek aan kennis van, en affiniteit met de natuur moet ruime aandacht krijgen. O.a. via scholen moet de natuur- en milieueducatie ondersteund worden.

 

·          Toerisme bij de molens van Kinderdijk moet blijk geven van respect voor de natuur en instandhouding van het gebruik van de molens.

 

·          Duurzaam en groen (energie-)beleid wordt extra gestimuleerd en nagestreefd.

 

 

 

  5. Samen met levensovertuigingen

 

 

Geloof en politiek kunnen niet zonder elkaar. Er zijn geen ‘neutrale standpunten’. De ChristenUnie wil daarom ruimte geven aan religie en levensovertuigingen.

 

 

Speerpunten zijn:

 

·          Stimuleren van de discussie tussen religieuze en culturele bevolkingsgroepen.

 

·          Ondersteuning van initiatieven vanuit kerken en/of andere maatschappelijke organisaties die gericht zijn op hulp aan mensen die dat nodig hebben.

 

·          Het gesloten houden van winkels op zondag om ruimte te geven aan het beleven van het geloof, een ongestoorde kerkgang en vanwege het collectieve rustmoment (tijd voor relaties)

 

·          Kunst en cultuur kunnen mensen samenbinden. Kunst mag vragen oproepen, maar niet kwetsend zijn. Versterken van de cultuureducatie via de Culturele Raad.

 

 

 

  6. Economie, samen winnen

 

 

De economische ontwikkeling is gericht op ontwikkeling van de samenleving als geheel, en daarom rekening houdt met de schepping en met toekomstige generaties (duurzaam beleid).

 

 

Speerpunten zijn:

 

·          Voor ondernemers is er snel duidelijkheid op verzoeken en onnodige bureaucratie wordt zo mogelijk weggenomen. Een positief vestigingsklimaat ondersteunt ondernemersinitiatieven.

 

·          De leegstand op bedrijventerreinen en bij de middenstand is een regionaal probleem. Hierbij zijn revitaliseren van terreinen en combinaties als op Haven-Zuid oplossingsmogelijkheden.

 

·          Hoewel de druk om aan het werk te gaan en blijven groot moet zijn, getuigt het ook van maatschappelijke moed wanneer erkend wordt dat niet iedere burger op dezelfde wijze in onze productie- en prestatiecultuur kan meekomen. Zowel overheid als bedrijfsleven dienen ruimte te bieden aan mensen die moeilijker kunnen meekomen.

 

·          Er is een totaalplan nodig om te bepalen hoe het centrum van Alblasserdam letterlijk en figuurlijk  moet gaan kloppen. Het betreft het totale gebied van Dam/Plantageweg tot en het Wilgenplein. Samen met middenstand en omwonenden dienen de eerste stappen gezet te worden.

 

·          Het Scheldeplein en omgeving heeft een belangrijke verbindende rol in de wijk. Er kan niet vroeg genoeg gestart worden met het verder ontwikkelen van plannen om het plein een impuls te geven voordat Nieuw Kinderdijk en Mercon/Kloos ontwikkeld zijn.

 

·          Om de aantrekkelijkheid van centrum en Scheldeplein nu reeds te verhogen, is aandacht nodig voor de veiligheid (overlast en verlichting), bereikbaarheid (voor minder validen, bebording) en de uitstraling.

 

·          Alblasserdam speelt een belangrijke rol in de toeristische visie binnen de Drechtsteden, namelijk langs de Biesbosch, Dordtse binnenstad en de molens van Kinderdijk. Het natuurlijke milieu van het molengebied, de leefbaarheid rond het dijklint en de staat van de molens bepalen wat de gewenste toeristische omvang is.

 

 

  7. Regionale samenwerking

 

 

Alblasserdam maakt deel uit van de Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid. Alleen door regionale samenwerking kunnen we onze identiteit handhaven. Deze samenwerking biedt kansen en mogelijkheden.

 

 

Speerpunten zijn:

 

·          De Alblasserdamse afgevaardigden in de Drechtraad komen op voor de Alblasserdamse belangen. De Drechtraad is een verlengstuk van de lokale raad.

 

·          Documenten van de Drechtraad op het gebied van visie en planontwikkeling dienen aan de gemeenteraden ter besluitvorming te worden voorgelegd om te voorkomen dat niet duidelijk is waar de Alblasserdamse raad voor staat.

 

·          Alblasserdam is gericht op samenwerking daar waar het meerwaarde heeft voor de dienstverlening, het milieu, de gezondheidszorg of veiligheid voor de burger.

 

·          De communicatie met de burgers moet beter, tot nu is er veelal alleen een bestuurlijke betrokkenheid.

 

·          Het betrekken van Alblasserdamse bewoners en/of belangengroepen bij Regionale panels en advies- cq cliëntenraad.